Datum uitspraak: 11-09-2013
Nummer uitspraak: 105780 - 13.11
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

In geschil is of de beslissing om de adjunct-directeur over te plaatsen, onder de aangelegenheid  'ontslag van de schoolleiding' valt, waarvoor de MR adviesrecht heeft. Evenals bij ontslag, is bij overplaatsing sprake van het vertrek van een lid van de schoolleiding op initiatief van het bevoegd gezag. In een dergelijk geval dient de MR in staat gesteld te worden invulling te geven aan zijn medezeggenschapsrecht om advies te geven over dit vertrek. Dat het zou gaan om een vrijwillig vertrek van de adjunct-directeur, zoals het geval was in de uitspraak van de Commissie onder nummer 105482, waardoor er geen adviesplichtig besluit voorhanden zou zijn, is niet gebleken. De overplaatsing geschiedt op initiatief van het bevoegd gezag en is daarbij onlosmakelijk verbonden met de beslissing van het bevoegd gezag de adjunct-directeur van haar taken te ontheffen. Onder deze omstandigheden kan niet van vrijwillig vertrek worden gesproken. Aldus dient de overplaatsing van de adjunct-directeur aangemerkt te worden als een ontslag van de schoolleiding als genoemd in artikel 22, aanhef en onder g medezeggenschapsreglement en artikel 11, aanhef en onder h Wms zodat de MR terzake adviesrecht heeft.

Trefwoorden: