Datum uitspraak: 09-11-2012
Nummer uitspraak: 105482 – 12.16
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Het bevoegd gezag en de OMR van A verschillen van mening over de vraag of de MR adviesrecht heeft  ten aanzien van het ontslag van de oude directeur en de benoeming van de nieuwe directeur. De vorige directeur is vrijwillig vertrokken en overgeplaatst naar een andere school, en de nieuwe directeur had al een bestuursaanstelling bij het bevoegd gezag. De OMR van A stelt dat het vertrek niet vrijwillig was en samenhing met een naderende fusie. Aangaande de benoeming van de nieuwe directeur stelt de OMR van A dat er voldoende jurisprudentie is, waaruit blijkt dat iedere benoeming van een lid van de schoolleiding adviesplichtig is.
De Commissie overweegt dat de wens van de voormalige directeur om overgeplaatst te worden weliswaar was ingegeven door omstandigheden, meer bepaald de naderende fusie, maar dat dit niet wegneemt dat haar vertrek als directeur van de school een vrijwillig karakter had. Onder deze omstandigheden kan niet worden gezegd dat hier sprake is van een adviesplichtig ontslag. De strekking van eerdere uitspraken is, dat indien iemand deel gaat uitmaken van de leiding van een school of binnen de leiding van de school een andere functie gaat vervullen, het voorgenomen besluit tot aanstelling voor advies aan de MR dient te worden voorgelegd. Daarbij is niet van belang of de aan te stellen persoon reeds in dienst is bij het bevoegd gezag. 

Trefwoorden: