Datum uitspraak: 05-11-2010
Nummer uitspraak: 104525 -10.13
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Het bevoegd gezag heeft een boventallig directielid aangesteld in een vrijkomende vacature van directeur zonder de MR vooraf om advies te vragen. Het bevoegd gezag voert aan dat in verband met de bestuursaanstelling een passende betrekking voor het boventallig directielid gevonden moest worden en dat dit het niet vragen van advies aan de MR rechtvaardigde. De Commissie kan begrip opbrengen voor de door het bevoegd gezag gevoelde noodzaak om een boventallig directielid aan te stellen in een vrijkomende vacature maar overweegt dat dit geenszins kan afdoen aan het in artikel 11 aanhef en onder h WMS geborgde medezeggenschapsrecht. De wet maakt geen onderscheid naar de mate van (beleids)vrijheid die het bevoegd gezag bij het nemen van zijn beslissing toekomt. Ook al zou het zo zijn dat het bevoegd gezag geen beleidsruimte rest bij de benoeming van een directeur, dan is het voor de MR desondanks mogelijk is om in zijn advies bijvoorbeeld randvoorwaardelijke zaken te betrekken die van belang kunnen zijn voor de werking van het besluit. De Commissie oordeelt dat de benoeming van X tot directeur dient te worden aangemerkt als een besluit met betrekking tot de aangelegenheid aanstelling van de schoolleiding, als genoemd in artikel 11 onder h WMS, waarvoor de MR adviesrecht toekomt.

Trefwoorden: