Datum uitspraak: 15-04-2013
Nummer uitspraak: 105633 - 13.04
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Het bevoegd gezag heeft het voornemen om de school te sluiten per 1 augustus 2013. Partijen verschillen van mening over de interpretatie van het begrip "vooraf" in artikel 11, aanhef WMS en over de interpretatie van artikel 13, aanhef en onder a WMS, handelend over de regeling van de gevolgen van het beëindigen van de werkzaamheden van de school. De OMR meent dat de MR in een eerder stadium bij het tot stand komen van het voornemen betrokken had moeten worden. Bij de voorbereiding van het voorgenomen besluit heeft het bevoegd gezag degenen die bestuurlijk verantwoordelijk zijn geïnformeerd. Met het bevoegd gezag van een naburige school zijn onder voorbehoud van besluitvorming verkennende gesprekken gevoerd om na te gaan of leerlingen zouden kunnen overstappen. Met de MR is regelmatig gesproken over het wel en wee van de school. De Commissie is van oordeel dat het begrip "vooraf" in de aanhef van artikel 11 WMS dient te worden gelezen in samenhang met artikel 17, aanhef en onder a WMS. In dat artikel is bepaald dat het bevoegd gezag er zorg voor draagt dat advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. Daarvan is sprake indien er in het proces van de, in dit geval, sluiting nog geen onomkeerbare stappen zijn gezet. Het woord "vooraf" impliceert niet dat ook voor het bekendmaken aan derden van een voorgenomen besluit al advies moet worden gevraagd. Of er in het onderhavige geval sprake is van een adviesaanvraag vooraf valt buiten het bestek van het interpretatiegeschil. Het voeren van overleg alsmede de consultatie van het andere schoolbestuur zijn aan te merken als gebruikelijke voorbereidingshandelingen voor het nemen van een dergelijk voorgenomen besluit en zijn niet aan te merken als het regelen van de gevolgen van het beëindigen van de werkzaamheden van de school als genoemd in artikel 13, aanhef en onder a WMS.

Trefwoorden: