Datum uitspraak: 29-05-2012
Nummer uitspraak: 105291 - 12.09
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Ter versterking van de (katholieke) identiteit van de stichting heeft het bevoegd gezag in 2008 besloten dat de scholen de canon van de stichting dienen te onderschrijven en uit te dragen. Ook dienen alle onder het gezag van de stichting vallende scholen met ingang van het schooljaar 2011-2012 de naam van de stichting in het logo op te nemen. Nu de school zich door invoering van de canon en het gewijzigde logo plotseling manifesteert als een katholieke school, is er volgens de MR sprake van een wijziging van het beleid ten aanzien van de grondslag van de school. Het bevoegd gezag stelt dat de grondslag van de school statutair is vastgelegd. Daarin is niets gewijzigd zodat van wijziging van de grondslag geen sprake is. De toevoeging aan het logo wijzigt evenmin iets aan de statutair vastgelegde grondslag of aan het beleid ten aanzien daarvan. Een aanscherping van het beleid ten aanzien van de grondslag van de scholen is aan te merken als een wijziging van het beleid ten aanzien van de grondslag van de school, indien deze tot gevolg heeft dat op de school aandacht wordt besteed aan elementen van de identiteit waar dat voordien niet het geval was. De invoering van de canon in 2008 kan in samenhang met het systeem van monitoring als een dergelijke wijziging worden aangemerkt. Aangezien de invoering van de canon en het systeem van monitoring voor alle scholen van het bevoegd gezag gold, is deze aan te merken als een aangelegenheid die van gemeenschappelijk belang is voor alle scholen van het bevoegd gezag. Op grond van artikel 16 lid 1 WMS heeft de GMR adviesrecht ten aanzien van een wijziging van beleid ten aanzien van de grondslag van de scholen. Het op verzoek van het bevoegd gezag onderschrijven van de canon brengt geen wijziging van de gang van zaken op de school met zich mee en is derhalve niet aan te merken als een wijziging van het beleid ten aanzien van de grondslag van de school. Aangaande het logo op de school en op het briefpapier van de school overweegt de Commissie dat dit te beschouwen is als het visualiseren van de bestaande grondslag. Wijziging van dit logo is niet aan te merken als een wijziging van het beleid met betrekking tot de grondslag van de school.

Trefwoorden: