Datum uitspraak: 28-09-2010
Nummer uitspraak: 104610 - 10.11
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

De OGMR heeft een interpretatiegeschil ingediend met betrekking tot een besluit van het bevoegd gezag tot wijziging van het tarief voor de tussenschoolse opvang. De OGMR is vooraf niet gekend in dit besluit. Een belangrijk onderdeel van een regeling ter zake is het kostenaspect, zodat de invloed van de ouders volgens de OGMR ook daarop via het instemmingsrecht betrekking heeft. De zinsnede "de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussentijdse opvang" heeft volgens het bevoegd gezag uitsluitend betrekking op de organisatie van de begeleiding en niet op de financiering.
De Commissie is van oordeel dat in een besluit met betrekking tot de wijze waarop de tussentijdse kinderopvang op een school wordt geregeld, in zijn algemeenheid een financiële onderbouwing niet mag ontbreken. Alleen daardoor is het immers, ook voor de oudergeleding van een (G)MR, mogelijk een zinvolle beoordeling te geven waarbij haalbare alternatieven voor de wijze van tussenschoolse opvang tegen elkaar kunnen worden afgewogen. De zinsnede "de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang" omvat mede de vaststelling of de wijziging van de door de ouders voor de tussenschoolse opvang te betalen bijdrage.

Trefwoorden: