Datum uitspraak: 04-06-2010
Nummer uitspraak: 104466 - 10.07
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Naar aanleiding van de start van een nieuwe school voor voortgezet onderwijs in de regio, is tussen de GMR en het bevoegd gezag een verschil van mening ontstaan over de vraag of het beleid van de school om ten aanzien van het vervolgonderwijs de voorlichting te beperken tot één school voor voortgezet onderwijs, ter instemming aan de oudergeleding van de GMR moet worden voorgelegd. Het bevoegd gezag staat vanuit zijn protestants christelijke identiteit reeds een lange periode voor dat de leerlingen zich voor vervolgonderwijs na de basisschool aanmelden bij een specifiek genoemde school. Het blijkt een bestendige praktijk die als beleid van het bevoegd gezag gekenschetst kan worden. Het bevoegd gezag zag door omstandigheden de noodzaak het reeds vaststaande beleid bij de scholen in herinnering te brengen, waarbij tot een scherpere omschrijving van dit beleid is gekomen. Van het toevoegen van wezenlijke nieuwe onderdelen of van inhoudelijke veranderingen in dit beleid, was geen sprake.
De beslissing van het bevoegd gezag kan niet worden aangemerkt als de vaststelling of wijziging van beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen bevoegd gezag en ouders zoals genoemd in artikel 13 onder k WMS.
Indien de GMR nieuw beleid wenst, kan hij voor dat doel gebruik maken van het in artikel 6 lid 2 WMS opgenomen recht een voorstel aan het bevoegd gezag te doen.

Trefwoorden: