Datum uitspraak: 19-05-2010
Nummer uitspraak: 104485 -10.05
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Het bevoegd gezag heeft het contract met de Arbodienst verlengd. Volgens de GMR had dit ter instemming voorgelegd moeten worden.
Artikel 12 lid 1 onder k WMS is gelijkluidend aan de betreffende bepaling uit de Wet op de Ondernemingsraden (artikel 27 lid 1 onder d WOR). Uit de wetsgeschiedenis bij die wet blijkt dat instemming van de ondernemingsraad met betrekking tot regelingen op Arbo-gebied alleen vereist is indien de daarop betrekking hebbende wetten en besluiten (Arbo-wet, Arbo-besluiten, Arbo-regelingen) de ondernemer nog enige invullingsruimte laten. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als er een keuze voor een bepaalde Arbodienst wordt gemaakt. De Minister van Sociale Zaken heeft ook uitdrukkelijk gezegd dat de aanwijzing van een Arbodienst onder het instemmingsrecht van artikel 27 lid 1 onder d WOR valt. Op 1 februari 2007 is er met instemming van de GMR een Arbocontract voor de duur van twee jaar gesloten. Dit contract is stilzwijgend verlengd voor een jaar. Het contract is na een positieve evaluatie onder schoolleiders m.i.v. 01-09-2009 met drie jaar verlengd. Het bevoegd gezag had ook een andere keuze kunnen maken. Nu er sprake was van beleidsruimte viel het besluit om het contract met de Arbodienst te verlengen voor drie jaar onder de aangelegenheid van artikel 12 lid 1 onder k WMS. Aangezien de Arbodienst het verzuimbeleid ondersteunt ten behoeve van alle scholen die vallen onder het bevoegd gezag, betreft het een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang voor alle scholen van het bevoegd gezag zodat ingevolge artikel 16 lid 1 WMS jo artikel 23 onder l GMR-reglement de PGMR terzake instemmingsrecht heeft.

Trefwoorden: