Datum uitspraak: 10-02-2015
Nummer uitspraak: 106563 - 15.02
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De directie en het team van een school besluiten om een nieuwe, digitale, rekenmethode in te voeren. De meerderheid van de oudergeleding van de MR vindt dat dit een wijziging van het schoolplan is waarvoor de instemming van de MR gevraagd moet worden. Het bevoegd gezag meent dat dit niet het geval is. De oudergeleding legt hierover een interpretatiegeschil voor aan de LCG WMS.

​Uitspraak Commissie
De invoering van een nieuwe rekenmethode is een wijziging van het schoolplan. Dat blijkt uit de wetsgeschiedenis. Daarom heeft de MR instemmingsrecht.

​Toelichting
In het schoolplan neemt een school het onderwijskundig beleid op (artikel 12 Wet op het primair onderwijs). Een deel van het onderwijskundig beleid is vastgelegd in het onderwijsprogramma dat onderdeel is van het schoolplan. In de Memorie van Toelichting op de wet staat dat uit het onderwijsprogramma moet blijken welke keuzes de school maakt wat betreft leerstof, werkwijzen, methoden en ontwikkelingsmaterialen. De methoden maken dus deel uit van het schoolplan. Vervanging van een methode door een andere betekent dan een wijziging van het schoolplan. Voor zo'n wijziging is de voorafgaande instemming van de MR vereist (artikel 10 aanhef en onder b Wms).

Ondernemingskamer vernietigt uitspraak
Deze uitspraak is vernietigd door de Ondernemingskamer: Beschikking Ondernemingskamer d.d. 13 juli 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:2899, zaaknummer 200.166.448/01 OK)

Trefwoorden: