Datum uitspraak: 25-11-2011
Nummer uitspraak: 105128
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Directeur heeft zonder toestemming van klager toegestaan dat zijn ex-partner met hun zoon op vakantie ging buiten de schoolvakantie. Ook klaagt klager over de dominante en kwetsende toon waarop de directeur hem telefonisch te woord heeft gestaan.
Verweerder heeft bij het nemen van de beslissing gehandeld in overeenstemming met de geldende regelgeving, meer specifiek de leerplichtwet. Hij heeft overleg gevoerd met de leerplichtambtenaar die aangaf dat het aan verweerder was de aanvraag al dan niet toe te kennen en hij heeft binnen de eigen organisatie overleg gevoerd. Hij heeft binnen zijn bevoegdheid gehandeld en daarbij is niet gebleken van feiten of omstandigheden waardoor hij niet in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen. In zoverre is de klacht ongegrond. Echter, gezien de omstandigheden van het geval had het op de weg gelegen van verweerder om contact op te nemen met klager om hem nader te laten toelichten waarom hij tegen de verlofverlening was. Het is daarbij niet alleen van belang dat klager zijn visie zou kunnen toelichten, maar dat de directeur dan ook in de gelegenheid was geweest om een nadere toelichting te geven op zijn besluit. De klacht, voor zover die is gericht tegen het ontbreken van voldoende contact tussen klager en verweerder, is gegrond.
De klacht dat verweerder klager op een dominante en kwetsende toon telefonisch te woord heeft gestaan is niet voldoende aannemelijk gemaakt en derhalve ongegrond.