Datum uitspraak: 14-04-2010
Nummer uitspraak: 104472
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De klacht dat het rugzakgeld van de dochter van klaagster niet is besteed aan de begeleiding van haar dochter is gemotiveerd weersproken. De Commissie acht deze klacht dan ook ongegrond.
Naar aanleiding van het overige deel van de klacht heeft de school erkend dat klaagster nooit een begeleidingsplan heeft gezien en dat alle schoolpost, inclusief de rapporten, aan de ex-echtgenoot werd gestuurd. Het verdient aanbeveling dat de school een beleid opstelt waarin is geregeld hoe de school omgaat met de informatievoorziening aan gescheiden ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben over hun kind. In dat geval moeten beide ouders in beginsel dezelfde informatie van school ontvangen. Het beleid dat de school vooralsnog hanteert met betrekking tot de informatievoorziening aan gescheiden ouders is dat de ouder die woont op het adres dat in het administratiesysteem is opgenomen als het adres waar het kind woont, degene is die alle post van school ontvangt. Voor zover de Commissie heeft kunnen nagaan ligt aan dit beleid vooral een praktische argument ten grondslag, namelijk dat het overzichtelijk is om alle post naar één adres te sturen. Naar het oordeel van de Commissie is dit een onvoldoende zwaarwegend argument om aan klaagster geen schoolpost te sturen, terwijl klaagster uitdrukkelijk had verzocht om haar informatie te sturen. Nu er verder ook niet is gebleken dat er zwaarwegende argumenten waren om klaagster geen informatie te verstrekken, acht de Commissie de klacht hierover gegrond. Hoe zit het met het begeleidingsplan. Aangezien de AB'er niet in dienst is van de school is de school(leiding) niet verantwoordelijk voor de door de  AB'er geleverde prestaties, zoals het opstellen van een begeleidingsplan. Echter doordat de school de AB'er vier dagen per week kantoorruimte aanbiedt en zij ook intensief samenwerkt met de medewerkers van de school is het voor ouders uiterst lastig om goed inzicht te hebben in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de school en de derde partij. In deze casus mocht daarom van de school worden verwacht dat ze de AB'er er op had geattendeerd dat niet alleen de ex-echtgenoot maar ook klaagster op de hoogte gebracht moest worden van het begeleidingsplan. Nu dit niet is gebeurd acht de Commissie de klacht over de begeleidingsplan in die zin gegrond.