Datum uitspraak: 26-04-2011
Nummer uitspraak: 104881
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster klaagt erover dat, zowel de schooldirecteur als het bovenschools management, onvoldoende toelichting heeft gegeven op een overwegend negatief uitgevallen checklist naar aanleiding van een klassenbezoek in oktober 2008. Voorts klaagt klaagster erover dat het bestuur de klacht van klaagster hierover niet heeft willen afhandelen, ondanks gemaakte afspraken daarover. De Commissie is van oordeel dat de directeur de checklist voldoende heeft toegelicht aan klaagster en dat de bovenschools manager voldoende invulling heeft gegeven aan haar verantwoordelijkheden in deze. Het bevoegd gezag heeft zorgvuldig gehandeld door klaagster nadrukkelijk te betrekken bij de klachtbehandeling. Dat het bevoegd gezag het op zeker moment onwenselijk achtte om de klacht (verder) af te handelen en de afdoening daarvan heeft voorgelegd aan de (onafhankelijke) Commissie, acht de Commissie in de gegeven omstandigheden begrijpelijk en verstandig. Klacht op beide onderdelen ongegrond.