Datum uitspraak: 04-04-2012
Nummer uitspraak: 105351
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De MR heeft de LKC verzocht om te bewerkstelligen dat het bevoegd gezag van de school de uitspraak van de LCG WMS naleeft. Daartoe is de LKC echter niet bij machte. Zij geeft het bevoegd gezag advies naar aanleiding van een ingediende klacht en het is vervolgens aan het bevoegd gezag om te beslissen of hij het advies van de LKC opvolgt. Daarbij komt nog het volgende. Om te kunnen beoordelen of het bevoegd gezag een verplichting jegens de MR al dan niet nakomt, is het nodig om zowel de uitspraak van de LCG WMS als het gevolg, dat het bevoegd gezag, dan wel de directeur van de school aan die uitspraak heeft gegeven, te duiden. Dit nu rekent de LKC niet tot haar taak, die bestaat uit het leveren van een bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door te oordelen over gedragingen en beslissingen van hen, die bij dat onderwijs betrokken zijn. Zaken die de inhoud van de medezeggenschap betreffen, behoren daar niet toe. Daarvoor zijn andere instanties in het leven geroepen en waar dat niet het geval zou zijn, is het niet aan de LKC om een dergelijke leemte op te vullen. Klacht niet-ontvankelijk.