Datum uitspraak: 12-04-2013
Nummer uitspraak: 105697
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouder heeft een klacht ingediend over het niet mogen herkansen van een schoolexamen van haar zoon en over een door de school gedane melding bij de afdeling leerplicht van de gemeente wegens ongeoorloofd schoolverzuim.
De LKC heeft het beleid geen klachten te behandelen over gebeurtenissen die zich langer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan. De klacht heeft betrekking op voorvallen uit de eerste helft van 2010. De klacht is ingediend in 2013. In bijzondere omstandigheden kan de Commissie het overschrijden van de verjaringstermijn verschoonbaar achten. Van dergelijke omstandigheden is niet gebleken.
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk.Tegen deze kennelijk niet- ontvankelijkverklaring stelde klager bezwaar in. Bezwaarde stelt  in 2011 een klacht te hebben ingediend bij het bevoegd gezag. Dat heeft de ontvangst schriftelijk bevestigd en gemeld dat er nog inhoudelijk zou worden gereageerd. Bezwaarde heeft er echter nooit meer wat van vernomen.
Indien een klacht eerder is ingediend bij het bevoegd gezag en de afhandeling van deze klacht veel tijd in beslag heeft genomen (of uiteindelijk niet ter hand is genomen), kan dat tot gevolg hebben dat de termijn voor het indienen van een klacht bij de Commissie wordt overschreden, zonder dat dit de klager is te verwijten. In dergelijke gevallen kan de overschrijding van de verjaringstermijn verschoonbaar zijn. In dat geval dient klager aannemelijk te maken dat het buiten zijn invloed ligt dat hij de klacht zo laat heeft ingediend. Daarom is bezwaarde verzocht de in het bezwaarschrift genoemde brief van het bevoegd gezag te overleggen.
Bezwaarde heeft laten weten dat zij de brief niet kan overleggen.
Het bezwaarschrift biedt onvoldoende aanknopingspunten om de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten. Het document dat daartoe mogelijk wel aanleiding kan geven heeft bezwaarde niet ingediend. Nu bezwaarde die bewuste brief niet heeft overgelegd heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat de overschrijding van de verjaringstermijn verschoonbaar is.
De klacht is terecht kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.