Datum uitspraak: 12-10-2011
Nummer uitspraak: 105034
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen dat de school niet adequaat heeft gereageerd op pestvoorval, hun dochter te snel naar Rebound heeft verwezen, in gebreke is gebleven bij het verstrekken van schoolwerk aan het begeleidingsinstituut en signalen over mogelijke kindermishandeling heeft verstrekt aan een onderzoeksbureau terwijl de school daar met ouders niet over had gesproken.
De school heeft actie ondernomen nadat zij bekend was geworden met het pestvoorval. Niet aannemelijk is dat de leerling daarna nog is gepest. Dit klachtonderdeel is ongegrond.
Duidelijk is dat de leerling al langer problemen gaf. Zij had weliswaar net een intake gehad bij een onderzoeksinstantie, maar behandeling (met eventuele medicatie) en de effecten daarvan zouden nog geruime tijd op zich laten wachten. Het is te billijken dat de school gemeend heeft daar niet langer op te kunnen wachten. Klachtonderdeel ongegrond.
De school heeft erkend dat het contact met het begeleidingsinstituut in de eerste weken niet optimaal is verlopen. In zoverre is dit klachtonderdeel gegrond.
Op grond van de privacybescherming van betrokkenen dient de school de ouders en de leerling in beginsel te informeren dat zij informatie gaat verstrekken aan derden en om welke informatie het gaat. Een andere afweging zou slechts gemaakt kunnen worden als door het informeren van de ouders de veiligheid van de leerling (of anderen) in het geding komt of als er goede redenen zijn om te veronderstellen dat door het gesprek het contact tussen de leerling en de school verbroken zal worden. Dat de school deze of soortgelijke criteria heeft gewogen, komt uit het dossier en ook overigens niet naar voren. Klachtonderdeel gegrond.