Datum uitspraak: 13-01-2010
Nummer uitspraak: 104342
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klagers hebben erover geklaagd dat hun zoon is gepest en dat zijn groepsleerkracht en de directeur niet adequaat tegen dit pestgedrag zijn opgetreden. Er was eind groep 7 een probleem ontstaan dat de leerkracht bespreekbaar wilde maken. Klagers zoon had het probleem aangekaart en andere leerlingen namen hem dat kwalijk en wilden hem tijdens de bespreking aanvallen. De Commissie oordeelt dat de leerkracht ervan uit mocht gaan dat het probleem besproken kon worden. Dat de bespreking zo escaleerde was niet te voorzien. Toen dit toch gebeurde heeft de leerkracht klagers zoon in bescherming genomen. Daarmee heeft de leerkracht naar het oordeel van de Commissie datgene gedaan wat in redelijkheid van hem verwacht kon en mocht worden. De klacht tegen de leerkracht is ongegrond. Partijen zijn het erover eens dat klagers zoon in groep 8 werd gepest. Alhoewel dit te betreuren is, is dit gegeven op zichzelf niet klachtwaardig. Er is pas sprake van klachtwaardig handelen of klachtwaardig nalaten van de school als komt vast te staan dat de school niet het nodige heeft gedaan om pesten te voorkomen en/of niet adequaat heeft gehandeld naar aanleiding van het pesten. Om adequaat met pesten om te kunnen gaan is het van belang is dat de school omschrijft wat pesten is en op welke wijze de school pestproblemen aanpakt. Naar het oordeel van de Commissie heeft de leerkracht adequaat en overeenkomstig het pestprotocol van de school gehandeld. In aanvulling op de acties van de leerkracht heeft de directeur door aanwezig te zijn op de ouderavond waar het pestprobleem is besproken en door met de "pesters" en klagers in gesprek te gaan, naar het oordeel van de Commissie datgene gedaan wat van hem in deze omstandigheden verwacht mocht worden. De klacht tegen de directeur, als eindverantwoordelijke van de school, is ongegrond. De Commissie heeft het bevoegd gezag aanbevolen om er op toe te zien dat het pestprotocol van de school wordt gepubliceerd op de website van de school en/of in de schoolgids wordt opgenomen.

Trefwoorden: