Datum uitspraak: 10-01-2011
Nummer uitspraak: 104632
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Als aan een ouder wordt verzocht in te stemmen met het voorstel om voor haar/zijn kind een aanvraag in te dienen voor leerweg-ondersteunend onderwijs (lwoo) dan mag van de school verwacht worden dat deze de ouder kan vertellen wat lwoo inhoudt en wat de gevolgen zijn als hiervoor een aanvraag wordt ingediend. Ook mag van een school verwacht worden dat wordt uitgelegd waarom wordt voorgesteld om voor de betrokken leerling lwoo aan te vragen. In dit geval is de school hierin tekortgeschoten. De klacht over de lwoo-aanvraag is gegrond. Met betrekking tot de klacht over het taalgebruik kan uit de handelwijze van de leerkracht na het voorval niet worden afgeleid dat de leerkracht zich onprofessioneel heeft opgesteld. De leerkracht heeft excuses aan klaagster aangeboden en zij heeft op de eerstkomende werkdag na het voorval met de groep besproken en heeft toen aangeven dat het niet goed was wat ze had gedaan. Datzelfde heeft de leerkracht aangegeven in het gesprek dat op woensdagochtend daarna met klaagster is gevoerd en waarbij de betrokken leerling aanwezig was. De leerkracht heeft toen ook haar excuses aan de betrokken leerling aangeboden. De klacht tegen de leerkracht is ongegrond.

Trefwoorden: