Datum uitspraak: 04-06-2021
Nummer uitspraak: 109690
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband niet correct heeft gehandeld. De adviseur passend onderwijs was betrokken bij de situatie van haar dochter. De adviseur passend onderwijs heeft een adviserende rol richting de school en een voorlichtende rol naar de ouders toe. 
Het niet correct handelen bestond eruit dat de adviseur passend onderwijs ervan op de hoogte was dat de school het ontwikkelingsperspectief zonder toestemming van de ouders heeft aangepast. Verder heeft de adviseur de school ondersteund in het doen van een melding bij Veilig Thuis. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De adviseur heeft niet klachtwaardig gehandeld. Niet is vast komen te staan dat hij aanvankelijk op de hoogte was van de wijziging van het ontwikkelingsperspectief zonder dat de ouders dit wisten. Toen hij wel op de hoogte was, heeft de adviseur passend onderwijs de school erop gewezen dat toestemming vereist is. Tijdens het overleg met de school heeft de adviseur passend onderwijs het kader geschetst voor het doen van een melding bij Veilig Thuis. Dat hij zou hebben gezegd dat een melding zou moeten worden gedaan, staat niet vast.

De klacht is in beginsel buiten de verjaringstermijn van een jaar, en daarmee te laat  ingediend. De Voorzitter van de Commissie heeft besloten om de overschrijding van de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten en toch in behandeling te nemen. De redenen daarvoor zijn gelegen in de door de moeder aangedragen en onderbouwde medische omstandigheden.