Datum uitspraak: 13-12-2010
Nummer uitspraak: 104777
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klacht dat het schoolbestuur bezwaren tegen de beoordeling van het centraal examen Geschiedenis onzorgvuldig heeft afgehandeld door geen aandacht te schenken aan de stelling dat de juistheid van het gegeven antwoord onmiskenbaar voortvloeit uit de studiestof. Beide correctoren hebben een antwoord van klager fout gerekend omdat die beoordeling in overeenstemming was met het correctievoorschrift. Het antwoord van de leerling wijkt niet sterk af van de leerstof die hem op school, te weten in het gebruikte geschiedenisboek en in de samenvatting van de leerstof door zijn docent, is aangereikt. Zowel de voor het examen en de beoordeling daarvan leidende stofomschrijving als het correctievoorschrift bevatten echter een zodanig andere beantwoording van de in het geding zijnde vraag, dat niet kan worden geoordeeld dat het fout rekenen van het door klager op de vraag gegeven antwoord als evident onjuist moet worden aangemerkt. De klacht dat het bevoegd gezag in een en ander geen reden heeft gezien om in te grijpen, is daarom ongegrond.
Klacht ongegrond met aanbeveling aan het bevoegd gezag te bewerkstellingen dat eindexamenkandidaten in het vervolg tijdig fysiek of digitaal de beschikking krijgen over de stofomschrijving voor de vakken, waarin zij examen zullen afleggen.