Datum uitspraak: 22-12-2021
Nummer uitspraak: 2021013004
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een school wil voorafgaand aan een schoolreisje alle leerlingen en medewerkers die meegaan een corona zelftest op school laten afnemen. Hierover heeft de school de ouders van de leerlingen per brief op vrijdag geïnformeerd; het schoolreisje is op maandag na dat weekend. Een vader klaagt erover dat zijn zoon door school verplicht werd om een zelftest af te nemen voor het schoolreisje. De vader meent dat de school hiervoor toestemming van de ouders had moeten hebben. Daarnaast klaagt de vader erover dat de school hem niet tijdig over het afnemen van de zelftest heeft ingelicht.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Het afnemen van een zelftest op school voorafgaand aan een schoolreisje valt onder preventief testen, zoals dat in de Handreiking zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs (d.d. 27 mei 2021) is opgenomen. Uit deze handreiking volgt dat, wanneer het preventief testen niet thuis maar op school plaatsvindt, hiervoor (expliciet) toestemming nodig is van ouders als de leerling nog geen 16 jaar is. Ook de leerling moet instemmen met de zelftest op school. Gebleken is dat de toestemming van ouders ontbrak.
Daarnaast is de brief over het afnemen van de zelftest op school onvoldoende tijdig aan ouders gestuurd. Er was onvoldoende tijd tussen de ontvangst van de brief en het vertrek op schoolreisje om te zoeken naar eventuele oplossingen in het geval ouders bezwaren hadden tegen het doen van de zelftest. Verder is de inhoud van de brief over het afnemen van een zelftest vanwege de gebruikte bewoordingen en het ontbreken van informatie over de vrijwilligheid, dwingend van aard. Hoewel de Commissie niet kan vaststellen hoe het afnemen van de zelftest in de klas is verlopen, kan het voor leerlingen gezien de context, inhoud van de brief en hun leeftijd als dwingend zijn ervaren.  

Trefwoorden: