Datum uitspraak: 06-04-2011
Nummer uitspraak: 104859
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Als de school ten behoeve van een leerling een bepaald pedagogisch instrument inzet, is de school hier eindverantwoordelijk voor. Zij dient aan te geven waarom het instrument wordt ingezet, wat het doel is, hoe dat doel bereikt kan worden, wie daarbij betrokken zijn en wat er van de betrokkenen wordt verwacht. In dit geval was afgesproken dat een gedragskaart ingezet zou worden ten behoeve van een leerling en dat deze leerling hierin begeleid zou worden. Omdat de leerling nauwelijks is begeleid en andere afspraken ook niet allemaal zijn nagekomen is de klacht hierover gegrond.
Overgangsnormen dienen voorafgaande aan het schooljaar waarvoor ze gelden bekend gemaakt te worden en te worden gehanteerd bij de vraag of een leerling al dan niet bevorderd kan worden. In dit geval zijn de normen onjuist toegepast. Dat de formeel vastgestelde normen onvolledig bleken te zijn, kan de leerling niet worden tegengeworpen. De klacht over de bevordering is gegrond.
De klacht over de communicatie is ook gegrond, omdat de beantwoording van een brief te lang op zich heeft laten wachten en de toezegging om onderzoek te doen niet is nagekomen.
De Commissie heeft aanleiding gezien om zes aanbevelingen aan het bevoegd gezag te doen.