Datum uitspraak: 26-09-2011
Nummer uitspraak: 104977
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De stageproblemen van klaagster zijn voor haar mentor geen signaal geweest om proactief de ontwikkelingen bij klaagster te volgen. Eerder lijkt er door de mentor te zijn gewerkt en gedacht binnen bestaande begeleidingskaders en structuren, door de problemen die er waren, steeds binnen de reguliere 10-minutengesprekken met klaagster af te doen. Het verslag van een overleg wijst ook in deze richting. Ook heeft de mentor niet aangedrongen op een rapportage van een andere instelling waar klaagster haar stage voortijdig diende te beëindigen. Klacht in zoverre gegrond.
De streep die de opleidingsmanager onder het verleden van klaagster had gezet is niet in overeenstemming geweest met haar eis, kort daarna, dat klaagster alvorens met de opleiding te kunnen herstarten eerst een beroepsoriëntatietraject van 30 dagen moest volgen. Te meer daar klaagster een dergelijk traject voor aanvang van haar opleiding reeds bij het ROC had doorlopen en daaruit was gebleken dat zij voor 99% geschikt werd geacht voor de opleiding. Voorts is de opleidingsmanager hierover niet in gesprek gegaan met de ouders van klaagster terwijl dit gezien de omstandigheden wel verwacht had mogen worden. Verweerster had ter doorbreking van de impasse, de onderwijsdecaan bij het overleg kunnen betrekken. Klacht in zoverre gegrond.
De klachtenprocedure is van voldoende waarborgen voorzien omdat klager kan kiezen uit een interne behandeling of behandeling via de onafhankelijke LKC. Klacht ongegrond.