Datum uitspraak: 19-12-2019
Nummer uitspraak: 108820
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een moeder klaagt erover dat de school haar zoon niet tijdig passende ondersteuning en begeleiding heeft geboden. Zij klaagt er ook over dat de school zich niet heeft gehouden aan afspraken rondom afscheidsactiviteiten van groep 8. Daarnaast vindt de moeder dat de school een te negatief en onterecht beeld over haar zoon naar het vervolgonderwijs heeft geschetst. Verder klaagt de moeder erover dat er notities in het leerlingdossier staan die niet correct zijn. Ten slotte klaagt de moeder over het optreden van de leerkracht richting haar zoon. 

Advies van de Commissie
De klacht over de begeleiding is gegrond, ook voor zover dit heeft geleid tot problemen bij afscheidsactiviteiten in groep 8. De klacht over de informatieverstrekking aan het vervolgonderwijs en de informatie in het leerlingdossier is ongegrond. De klacht over vermeend hardhandig optreden door de leerkracht is niet-ontvankelijk. 

Toelichting
Gaandeweg het schooljaar ging de leerling steeds problematischer gedrag vertonen. Dit heeft niet geleid tot een gestructureerde begeleiding van de leerling. De school heeft alleen ad hoc maatregelen ingezet en geen handelingsplan of ontwikkelingsperspectief opgesteld. Daardoor had de school geen inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en in welke ondersteuning de school zelf kon bieden. De school heeft wel deskundigen ingeschakeld, maar dit is gelet op de problematiek te laat geweest. Bovendien had een meer gestructureerde begeleiding eraan kunnen bijdragen dat er geen of minder problemen rondom de afscheidsactiviteiten van groep 8 zouden zijn ontstaan. Deze onderdelen van de klacht zijn daarom gegrond.
De Commissie kan niet vaststellen dat de school aan het vervolgonderwijs negatieve of onjuiste informatie over de leerling heeft verstrekt. 
Verder heeft de school de moeder erop gewezen dat zij om een correctie van passages in het leerlingdossier kan vragen. Dit heeft de moeder niet gedaan. Deze onderdelen van de klacht zijn daarom ongegrond.