Datum uitspraak: 11-05-2011
Nummer uitspraak: 104883
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De klacht inzake de begeleiding van de leerling is in zoverre gegrond dat de school onvoldoende initiatief heeft getoond na de stagnering van de resultaten halverwege groep 6 en in de communicatie met klaagster daaromtrent in gebreke is gebleven. Ook is er onvoldoende initiatief vanuit de school geweest om klaagster te betrekken bij de begeleiding van haar zoon. Het is de Commissie niet gebleken dat de groepsleerkracht rapporten heeft opgesteld die niet overeenkomen met de DLE-scores. De overgelegde rapporten bevatten voor zover bekend de juiste DLE-scores en geven geen onjuist beeld van de ontwikkeling van de leerling. Er is geen wettelijke verplichting tot het vaststellen van een dyslexieprotocol. Het ontbreken van een dergelijk protocol is daarmee in beginsel niet klachtwaardig. Het hanteren van een dyslexieprotocol kan het begeleiden van leerlingen met taalproblemen wel vergemakkelijken en structureren. In dat kader heeft de Commissie er met instemming kennis van genomen dat de school een jaar geleden wel een dergelijk protocol heeft vastgesteld. Het bestuur heeft de klacht adequaat opgepakt. Al met al acht de Commissie de klacht met betrekking tot de klachtafhandeling ongegrond.