Datum uitspraak: 27-10-2011
Nummer uitspraak: 105106
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Volgens klaagster is de school tekortgeschoten in de begeleiding van haar dochter en is voor haar geen veilige schoolomgeving gecreëerd. Daarnaast is de school onzorgvuldig omgegaan met het leerlingdossier. Als een leerling als zorgleerling wordt beschouwd mag van de school verwacht worden dat voor deze leerling een handelingsplan wordt opgesteld. Dit plan is pas laat opgesteld en bevat repressieve maatregelen. Niet is gebleken dat het plan beschrijft op welke wijze de school de leerling extra begeleiding biedt voor haar gedrags- en cognitieve problemen. Als de problemen blijven bestaan dient de school alternatieve oplossingen te zoeken. Een school moet zorgen voor een veilige schoolomgeving. Deze verplichting geldt ook als leerlingen tussen de middag op school overblijven. Een gevoel van onveiligheid kan ontstaan door pestgedrag. Met een protocol kan een school deze problematiek hanteerbaar maken. Als er geen protocol is, dient anderszins inzichtelijk te zijn hoe met pestgedrag is omgegaan. Een leerlingdossier bevat administratieve informatie en informatie ten behoeve van de onderwijskundige en algemene begeleiding van de leerling. Op grond van artikel 11 Wpo dient de school ouders te informeren over de vorderingen van een leerling. Als de school in het dossier schriftelijk vastlegt hoe de ouders zijn geïnformeerd  maakt de school zowel voor zichzelf als voor ouders controleerbaar dat de informatieplicht is nageleefd. Ouders hebben inzage- en kopierecht wat betreft het leerlingdossier. Klacht gegrond.