Datum uitspraak: 01-04-2009
Nummer uitspraak: 104073
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen erover dat het op de school ontbrak aan een adequaat beleid en voldoende deskundigheid om die zorg te bieden die hun zoon vanwege zijn hoogbegaafdheid, dyslexie en ADD nodig had. Zou dit niet hebben ontbroken dan had hun zoon niet verwijderd hoeven worden.
De Commissie oordeelt dat de school zich actief heeft ingezet ten behoeve van de zoon maar dat de school heeft nagelaten de ouders tijdig te informeren toen er sprake was van een enorme terugval. Toen de school ouders ging informeren was er al besloten om ingrijpende maatregelen (andere school zoeken, mogelijk time-out, niet meedoen met gym) te nemen. De Commissie oordeelt dat de school de ouders hierover had moeten horen. Als een leerling daarna wordt geschorst en verwijderd dient de school ouders te laten waarom hiertoe is besloten en welke belangen hierbij zijn gewogen. Verder moeten ouders dan in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt hierover naar voren te brengen. In deze zaak is dat voorafgaande aan de schorsing en de verlenging daarvan niet gebeurd waarmee er naar het oordeel van de Commissie in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor en het zogeheten kenbaarheidsvereiste gehandeld is. Verder heeft de Commissie geoordeeld dat als wordt besloten om andere ouders te informeren waarom een leerling wordt verwijderd dat dient te gebeuren met grote terughoudendheid. In deze zaak heeft de school naar het oordeel van de Commissie meer informatie verstrekt dan nodig was.
De klacht is deels gegrond en deels ongegrond verklaard.
De Commissie heeft aanbevelingen gedaan over het beleid ten aanzien van zorgleerlingen en het informeren van ouders over leerlingen die niet hun kind zijn.