Datum uitspraak: 08-10-2014
Nummer uitspraak: 106277
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster klaagt erover dat de medezeggenschapsraad (MR) en het bevoegd gezag van de basisschool waar haar kinderen op zitten haar bezwaar tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet bij de sinterklaasviering onzorgvuldig hebben behandeld: haar bezwaar tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet is onvoldoende kritisch onderzocht en er is niet ingegaan op de onderbouwingen. De MR heeft klaagster uitgenodigd voor een gesprek tijdens een MR-vergadering waarin zij haar bezwaar heeft kunnen toelichten en met de MR hierover is gesproken. Vervolgens heeft de MR klaagster op de hoogte gesteld van de stappen die de MR heeft genomen en van het besluit van de MR. De MR heeft hiermee voldaan aan de eisen die kunnen worden gesteld aan een zorgvuldige behandeling van een bezwaar of klacht. Het schoolbestuur heeft binnen enkele dagen op de e-mail van klaagster gereageerd en heeft ook in de correspondentie daarna voortvarend gereageerd richting klaagster. Het heeft aangegeven dat in het nieuwe schooljaar binnen de organisatie het gesprek zal worden aangegaan over de aanwezigheid van Zwarte Piet bij sinterklaasvieringen en op welke wijze dit zal worden aangepakt en wie hierbij zullen worden betrokken. De stappen hiertoe zijn inmiddels ook gezet. Het had wel op de weg van het bevoegd gezag gelegen om klaagster naar aanleiding van haar eerste e-mail uit te nodigen voor een gesprek om de dialoog met klaagster alvast te starten. Dat dit niet is gebeurd, maakt echter niet dat in dit geval sprake is van een onzorgvuldige klachtbehandeling. Ook het feit dat niet nog voor de zomervakantie een beslissing is genomen over de rol van Zwarte Piet, maakt niet dat er sprake is van inadequate klachtafhandeling. Klacht ongegrond.

Trefwoorden: