Datum uitspraak: 16-12-2014
Nummer uitspraak: 106471
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders willen niet dat er op de website van de school herkenbare foto's van hun zoon worden geplaatst. Zij klagen erover dat school hun zoon buitensluit door hem steeds apart te zetten of speciaal te positioneren bij het maken van foto's. Daarnaast klagen zij erover dat het bestuur hun klacht hierover onvoldoende heeft onderzocht.
Klagers hebben een beperkt aantal voorvallen genoemd waarbij hun zoon het gevoel kreeg buitengesloten te worden. Daaruit rijst niet het beeld van een school die een leerling buitensluit. De voorbeelden kunnen gezien hun aard en aantal ook niet objectief worden gekwalificeerd als herhaaldelijk buitensluiten. Veel meer lijkt sprake te zijn van een voor de school nieuwe, onbekende situatie, waarin de personeelsleden de wensen van klagers serieus hebben genomen, maar zij een modus moesten vinden hoe te handelen. Gezien het feit dat de leerling zich blijkbaar inmiddels niet meer in een uitzonderingspositie geplaatst voelt, lijkt de school een werkbare modus gevonden te hebben. De klacht is ongegrond.
Klagers vinden dat voorbij is gegaan aan de kern van hun klacht, het herhaaldelijk buitensluiten. In zowel het gespreksverslag als in het schriftelijke oordeel van de bestuurder is het mogelijk buitensluiten aan de orde geweest. Verweerder is daarmee voldoende ingegaan op de door klagers genoemde punten, en de kern van hun klacht. De klacht is op dit punt ongegrond.
De Commissie heeft het bevoegd gezag de aanbeveling gedaan in voorkomende gevallen partijen elkaars gespreksverslag toe te sturen en hen de mogelijkheid te bieden daarop te reageren.