Datum uitspraak: 15-02-2012
Nummer uitspraak: 104874
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klager klaagt erover dat de school belangrijke informatie over zijn kinderen niet met hem bespreekt maar deze informatie zonder zijn medeweten en zonder verificatie aan derden, waaronder de advocaat van de moeder van de kinderen, geeft. Daarnaast klaagt hij erover dat het bestuur zijn klacht niet goed heeft behandeld en niet heeft gereageerd op zijn verzoek tot mediation tussen hem en de school. Niet aannemelijk is geworden dat de school informatie heeft verstrekt aan de advocaat van de ex-echtgenote van klager. De school heeft wel informatie verstrekt aan de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. De Commissie heeft al in eerdere klachten uitgesproken dat het een school in beginsel vrij staat in te gaan op verzoeken om informatie van de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg of het AMK. De school hoeft de ouders daar geen toestemming voor te vragen. Wel is het in beginsel raadzaam de ouders over de contacten te informeren. Dat heeft de school gedaan tijdens een oudergesprek, waarin zij ook met klager heeft gesproken over het gedrag van zijn zoon. De klacht is ongegrond.
Het schoolbestuur heeft na een eerste klacht van klager meteen actie ondernomen. Er zijn meerdere gesprekken tussen bestuursmedewerkers en klager geweest. De klachten van klager over praktische zaken die betrekking hadden op zijn kinderen zijn opgelost. In zijn algemeenheid heeft het bevoegd gezag daarmee adequaat gereageerd op de klachten. Het bevoegd gezag heeft niet inhoudelijk gereageerd op de brief van klager waarin hij verzocht om mediation. Dat had het bevoegd gezag uit het oogpunt van zorgvuldigheid wel moeten doen. Op dat punt is de klacht gegrond.