Datum uitspraak: 08-02-2010
Nummer uitspraak: 104369
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Moeder klaagt erover dat bij de beslissing over toelating van haar zoon tot het D geen vooraf vastgestelde criteria zijn gehanteerd en dat de toezegging niet is nagekomen dat tussentijds zou worden bekeken of haar zoon alsnog in 1 Vmbo kon worden geplaatst. De interne klachtencommissie heeft verzuimd uit te leggen waarom de ingediende klacht ongegrond was. Klaagster heeft ingestemd met de plaatsing, hetgeen blijkt uit het door haar ondertekende handelingsplan, waaruit blijkt dat haar zoon in de schakelklas was geplaatst. Gelet op de zorg op maat die deze leerlingen behoeven, is het hanteren van flexibele toelatingscriteria niet klachtwaardig, maar juist aangewezen. Het is onzorgvuldig dat verweerder aan klaagster niet tussentijds schriftelijk heeft meegedeeld dat een voortgezet verblijf in de schakelklas aangewezen was. Het is onbegrijpelijk dat de interne commissie ten aanzien van de ongegronde klachtonderdelen een motivering achterwege heeft gelaten. Juist op deze onderdelen verwacht een klager immers uitleg van een klachtencommissie. De klacht is gedeeltelijk gegrond.