Datum uitspraak: 07-10-2021
Nummer uitspraak: 2021002311
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling uit groep 2 van een reguliere basisschool heeft gedurende de kleuterperiode verschillende vormen van hulp gekregen om haar sociaal-emotionele ontwikkeling te versterken. De moeder van de leerling kreeg ook hulp om haar dochter beter los te kunnen laten. In verschillende overleggen is de begeleiding van de leerling afgestemd tussen de school, klaagster en externe professionals.
De leerling is op een observatiegroep geplaatst om haar ondersteuningsbehoefte verder in kaart te brengen. De observatiegroep heeft daarna geadviseerd om de leerling te plaatsen op een school voor sbo. De school heeft dit advies gevolgd en een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Ook heeft de school een melding gedaan bij Veilig Thuis omdat de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling volgens de school stagneerde. Moeder is het niet eens met een plaatsing op het sbo en met de melding bij Veilig Thuis. De school had ambulante begeleiding moeten bieden aan haar dochter. De moeder vindt verder dat zij gediscrimineerd werd door de school omdat zij geen hulpouder mocht zijn en dat ook haar dochter negatief bejegend werd door de school. 

Advies van de Commissie
De klacht over de Veilig Thuismelding is deels gegrond. De andere klachten over de plaatsing op de observatiegroep, de ingezette hulp, het advies sbo en de manier waarop moeder en haar dochter zijn behandeld door de school zijn ongegrond. 
 
Toelichting
Wanneer een school een melding doet bij Veilig Thuis moet de school de meldcode volgen. De school heeft de zorg en ingezette hulp voldoende in kaart gebracht. De school heeft de moeder niet op de juiste manier betrokken bij de melding. De school had voorafgaand aan de melding duidelijk moeten maken aan moeder dat zij wilde melden en op grond waarvan.
De school heeft hulp ingezet om de leerling te begeleiden bij haar ondersteuningsbehoefte. Een plaatsing in een observatiegroep is een mogelijkheid om de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de benodigde begeleiding verder in kaart te brengen. De school heeft de plaatsing in de observatiegroep afgestemd met betrokken begeleiders en na toestemming van de moeder. Een school mag een tlv aanvragen voor een leerling wanneer zij niet langer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte en verwacht dat de leerling beter af is binnen een andere vorm van onderwijs. Dat moeder werd gediscrimineerd en haar dochter onheus werd bejegend is niet aangetoond.