Datum uitspraak: 21-10-2020
Nummer uitspraak: 109257
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit in 2 mavo. Zijn ouders hebben hun zorg geuit over de onderwijskwaliteit, omdat de klas onhandelbaar is en er veel lesuitval is. De ouders vragen zich af hoeveel strafmaatregelen moeten worden opgelegd voordat een leerling die zorgt voor onveiligheid van school gestuurd wordt. Doordat de situatie in de klas niet verandert, lijden de goede leerlingen hieronder. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het is aan het schoolbestuur om een afweging te maken welke maatregelen aan een leerling worden opgelegd om de veiligheid op school te waarborgen. De Commissie toetst of de school heeft gedaan wat ze kon om een veilige schoolomgeving te bieden. De school heeft erkend dat er vanaf het begin van het schooljaar problemen waren in de klas. Deze problemen hebben tijdens het jaar de aandacht gehad van het team. De school heeft acties ondernomen om de groepsdynamiek in de klas en daarmee de veiligheid in de klas positief te beïnvloeden. Ook is een aantal leerlingen op een andere school geplaatst. De school heeft gedaan wat redelijkerwijs van haar mag worden verwacht. 
Er was sprake van lesuitval, maar de school heeft tijdige en adequate maatregelen genomen. Bij kortdurende uitval zijn vervangende docenten ingezet. Zodra duidelijk was dat de uitval door ziekte langer zou duren, heeft de school structurele vervanging gezocht en ingezet. Ook zijn maatregelen genomen om een opgelopen achterstand in te halen. 
Vanaf het moment dat de ouders hun zorgen bij de school kenbaar hadden gemaakt, heeft de school hun klacht serieus genomen. De school wilde in gesprek met ouders, maar het geplande gesprek is niet doorgegaan vanwege de ingetreden corona-maatregelen. Het is daarna niet meer tot een gesprek gekomen, maar dat ligt niet alleen aan de school. Zo zijn de ouders niet meer ingegaan op uitnodigingen voor een gesprek maar hebben zij de klacht voorgelegd aan de Commissie.