Datum uitspraak: 29-07-2013
Nummer uitspraak: 105715
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen erover dat het schoolpersoneel in het bijzijn van leerlingen hete dranken nuttigt, hetgeen onverantwoorde veiligheidsrisico's met zich meebrengt.
Van een school kan worden gevraagd dat zij onder meer een zorgplicht in acht neemt, gericht op vele risico's van verschillende aard. Zij dient daarbij passende preventieve maatregelen te nemen, al naar gelang het risico van de situatie. De risico's van ongelukken met hete dranken zijn een beheersbaar risico.
Het staat vast dat de school het risico, mede naar aanleiding van de zorgen van klagers, heeft (h)erkend. De school heeft in dat kader maatregelen getroffen: in de onderbouw mag slechts koffie en thee in de klas worden meegenomen in een thermosflesje. De Commissie gaat er daarbij van uit dat dit flesje op een veilige hoogte in het lokaal wordt gezet. Daarnaast heeft verweerster toegezegd dat er aan het begin van het schooljaar voorlichting zal worden gegeven aan het team door de Brandwondenstichting. Ook dit zal bijdragen aan de bewustwording bij de teamleden van de risico's.
Het gebruik van een thermosflesje in de kleutergroepen is een maatregel om het risico op een realistische manier te verminderen. Nu - mede gezien het ontbreken van voorbeelden van dergelijke incidenten in schoolsfeer en het ontbreken van landelijke richtlijnen op dit punt - het risico op ongelukken op school met hete dranken klein lijkt, acht de Commissie het door verweerster ingevoerde beleid gebaseerd op een verantwoorde inschatting van de risico's. Klacht ongegrond.

Trefwoorden: