Datum uitspraak: 16-11-2009
Nummer uitspraak: 104291
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een leerling heeft vanwege aanzienlijke problemen drie keer voor langere tijd in crisisopvang gezeten. Omdat de school zich zorgen maakte of de leerling gedurende de crisisopvang voldoende onderwijs kreeg en de school zorgen had over het veelvuldige schoolverzuim, heeft zij een AMK-melding gedaan. Naar het oordeel van de Commissie onterecht aangezien het klagers niet is aan te rekenen dat de leerling tijdens de periodes dat ze in crisisopvang zat wellicht onvoldoende onderwijs genoot. Of zij onderwijs volgt tijdens haar verblijf in de crisisopvang behoort tot de verantwoordelijkheid van de instelling waar de leerling was opgenomen. Daar had de school dienen aan te kloppen.
Omdat de leerling vanwege aanzienlijke problemen extra zorg nodig had, was een goede samenwerking met ouders van belang. Om te kunnen komen tot een goede samenwerking is het volgens de Commissie van belang dat de ouders op de hoogte zijn van de begeleiding die de school wil geven. Als wordt besloten om in verband met de begeleiding een handelingsplan op te stellen dient dit in overleg met de ouders te gebeuren. Op het moment dat ouders ermee instemmen dat hun kind wordt besproken in het zorgadviesteam (ZAT) dient de school hen op grond van zorgvuldigheidseisen in hoofdlijnen te informeren over hetgeen in het ZAT is besproken zodat ze weten welke zorgen er zijn en hoe het ZAT daar mee om wil gaan. Ook is het belangrijk dat een school duidelijk is naar ouders over hetgeen de school hun kind wel en niet kan bieden. De klacht over de samenwerking is gegrond omdat de school in de communicatie met ouders op bovenstaande punten onzorgvuldig heeft gehandeld.