Datum uitspraak: 03-03-2021
Nummer uitspraak: 109477
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat de school onvoldoende zorg heeft gedragen voor een veilige onderwijsomgeving voor hun dochter. De ouders hebben verschillende keren bij de school melding gemaakt van pestgedrag door medeleerlingen, met name door één medeleerling. In een gesprek met de school zijn afspraken gemaakt over onder meer extra toezicht. Maar toch heeft een incident plaatsgevonden waarbij de medeleerling de mond en neus van de dochter heeft dichtgedrukt. De ouders willen van de school de garantie dat er geen incidenten meer plaatsvinden.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De lezing van het incident door de ouders en de school loopt enigszins uiteen. Dit neemt niet weg dat vaststaat dat het incident heeft plaatsgevonden en dat er eerder ook enkele incidenten zijn geweest. Het feit dat het incident heeft plaatsgevonden, maakt echter niet dat de school op dat moment tekort is geschoten in het bieden van een veilige onderwijsomgeving. Hoe goed het veiligheidsbeleid van een school ook is, er blijft altijd een kans op ongelukken of incidenten waarbij kinderen de dupe worden en zij bijvoorbeeld worden geduwd of geslagen door een klasgenootje. Dat past bij de leeftijd van de, in dit geval jonge, leerlingen. Gezien de context van het incident en de aanpak daarvan heeft de Commissie niet kunnen vaststellen dat de school onjuist heeft gehandeld.
De maatregelen die de school heeft getroffen en heeft willen treffen, zijn adequaat en voldoende om een veilige onderwijsomgeving voor de leerling te waarborgen. Een garantie dat er geen incidenten (meer) plaatsvinden, kan niet door een school worden gegeven. 
De door de school getroffen maatregelen hebben tijd nodig om voldoende effect te hebben. De school heeft met de maatregelen invulling gegeven aan de verplichting om zorg te dragen voor een veilige onderwijsomgeving. 

Trefwoorden: