Datum uitspraak: 14-07-2020
Nummer uitspraak: 108862
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De moeder van een leerling in groep 3 is boos geworden, omdat de leerkracht haar zoon wc-papier uit de wc-pot heeft laten halen. Zij heeft de leerkracht daarop aangesproken en ze heeft de directeur gesproken. De directeur heeft de moeder een school- en pleinverbod opgelegd omdat de veiligheid op school in het geding was. Dit verbod zou vervallen als de directeur met de moeder afspraken had gemaakt over samenwerking en communicatie. Dat is gebeurd. In de tussentijd heeft de school een melding gedaan bij Veilig Thuis, omdat er al langere tijd zorgen waren over de leerling. Vanwege de ernstig verstoorde relatie met de moeder heeft de school besloten om over te gaan tot verwijdering van de leerling.

Advies van de Commissie
De klachten over het school- en pleinverbod, de melding bij Veilig Thuis en de verwijdering zijn ongegrond. De klachten zijn gegrond wat betreft het onderdeel dat de moeder vooraf op zorgvuldige wijze in de gelegenheid had moeten worden gesteld om te worden gehoord.

Toelichting
School- en pleinverbod
Een school- en pleinverbod is een ingrijpende maatregel die met de nodige zorgvuldigheid moet worden genomen. De zorgvuldigheid vraagt dat een ouder de gelegenheid geboden moet worden om zijn zienswijze te geven voordat de maatregel daadwerkelijk wordt opgelegd. 

Melding Veilig Thuis
In de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling staat dat de school een gesprek aangaat met betrokkenen voordat zij een melding doet bij Veilig Thuis. De school heeft wel pogingen gedaan om afspraken te maken met de moeder, maar dat is niet voldoende. De school had moeten aangeven dat zij overwoog om een melding te doen bij Veilig Thuis. Het is de vraag of de moeder ook geen afspraak had willen maken als ze op de hoogte was geweest van de voorgenomen melding.

Verwijdering
Verwijdering is de meest vergaande maatregel die een school kan treffen. Daarom moeten ouders van een leerling in de gelegenheid gesteld zijn om gehoord te worden voordat een besluit tot verwijdering kan volgen. Aan deze waarborg is niet voldaan.