Datum uitspraak: 28-08-2014
Nummer uitspraak: 106361
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen erover dat hun zoon gescheiden van zijn vriendjes is ingedeeld. Ook klagen zij over de handelwijze van verweerster nadat de bezwaren van klagers kenbaar gemaakt waren.
De school komt een grote mate van beleidsvrijheid toe bij de klassenindeling. De Commissie toetst het bestreden besluit marginaal. De school was ten tijde van het bestreden besluit niet op de hoogte van de kwetsbaarheid van de leerling, zoals die wordt ervaren door klagers. De school kan gezien de positieve cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden op school niet worden verweten dat deze kwetsbaarheid niet is gesignaleerd. Klacht ten aanzien van het besluit van de klassenindeling ongegrond.
Wel hebben klagers aannemelijk gemaakt dat het gedrag dat hun zoon vertoont sinds hij weet van de groepsindeling, zorgen baart. Daarnaast is het een gegeven dat de jongen zijn broertje verloren heeft, hetgeen hem meer kwetsbaar kan maken dan andere leerlingen. Gezien het risico ten aanzien van de persoonlijke ontwikkeling adviseert de Commissie om met inachtneming van de huidige kennis het bestreden besluit in heroverweging te nemen.
Op het moment dat ouders naar aanleiding van een besluit over groepsindeling bezwaren uiten, rust op de school de verplichting om de klacht op zorgvuldige wijze te behandelen. Het had meer voor de hand gelegen om eerst met klagers in overleg te treden dan gelijk al te berichten dat de klassenindeling niet zal worden gewijzigd. De school heeft vervolgens tegenstrijdige berichten afgegeven door toch te onderzoeken of er mogelijkheden waren te komen tot een andere groepsindeling. De contacten verliepen daarbij via e-mail. Het is aan de school om te bevorderen dat het gesprek gevoerd wordt. Niet is gebleken dat de directeur heeft aangestuurd op het voeren van verdere gesprekken met klagers.
Nadat klagers hun bezwaren kenbaar gemaakt hadden, is onvoldoende overleg met hen gevoerd. In die zin is de klacht gegrond.