Datum uitspraak: 17-05-2022
Nummer uitspraak: 2022018779
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een breed samengesteld multidisciplinair overleg besluit kort voor de zomervakantie dat een tweeling is aangewezen op speciaal basisonderwijs (sbo). De moeder is het hiermee niet eens. Toch meldt zij de tweeling alvast aan bij het sbo om te voorkomen dat daar, na gevoerde procedures, geen plaats meer mocht zijn. Moeder dient een bezwaarschrift in tegen de tlv. Later trekt zij dit weer in, omdat zij niet wil dat de tweeling bij het wegvallen van de tlv, alsnog van het sbo af moet. Daarna dient moeder een klacht in over de totstandkoming van de tlv.
 
Advies van de Commissie
De klacht over de grondslag van de tlv is niet-ontvankelijk.
De klacht over de bejegening tijdens de aanvraagprocedure is in zoverre gegrond, omdat de aan het multidisciplinair overleg te stellen zorgvuldigheidseisen onvoldoende is voldaan.

Toelichting
Een deel van de klacht is gericht tegen het fundament van de tlv: de juistheid van het onderzoek naar beide leerlingen en de juistheid van de deskundigenverklaringen. Daarover kan een oordeel worden verkregen via de bezwaar- en beroepsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht. Het klachtrecht van de Wet op het primair onderwijs is niet bedoeld als vervanging voor een andere voorziening die op grond van een wettelijke regeling, niet zijnde een klachtenregeling voor de moeder openstaat of heeft opengestaan. Dit deel van de klacht is daarom niet-ontvankelijk.
Het multidisciplinair overleg is verankerd in de aanvraagprocedure van de tlv. De zorgvuldigheid verlangt dat ouders adequaat op de hoogte worden gesteld over alle bij dit overleg aanwezige gesprekspartners, het doel van het overleg en de te voorziene uitkomst. Verder dient er een zeker evenwicht te worden nagestreefd in het aantal personen per partij. Als voorzien kan worden dat de ouders het oneens zijn met de uitkomst, dienen de ouders zich te kunnen laten bijstaan door een vertrouwd persoon. Aan deze zorgvuldigheidsaspecten is onvoldoende voldaan. In zoverre is de klacht gegrond.