Datum uitspraak: 17-11-2014
Nummer uitspraak: 106247
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Tussen partijen is een time-outperiode afgesproken, in welke periode leerling toegang had tot school en gewoon lessen volgde. Van een feitelijke time-out, waarbij een leerling voor korte termijn de toegang tot de school wordt ontzegd, om bijvoorbeeld de rust te doen wederkeren of de ontstane emoties te doen betijen (afkoelingsperiode), en in welke periode afspraken worden gemaakt teneinde een goede terugkeer op school te waarborgen, is geen sprake. De school had de regie moeten behouden en de na het incident ontstane situatie beter moeten reguleren door op een zo kort mogelijke termijn gesprekken tussen betrokkenen te arrangeren om te voorkomen dat zaken zouden gaan escaleren. Daarbij dient ook de leerling zelf te worden betrokken. Door geen concrete afspraken te maken heeft de situatie veel te lang kunnen voortbestaan, hetgeen zelfs heeft geleid tot het voornemen tot verwijdering. Dit klachtonderdeel is gegrond.
De school heeft als reden voor de feitelijke schorsing en het voornemen tot verwijdering aangevoerd de verstoorde verhouding met klaagster. Van een concrete gedraging van dochter die aanleiding gaf tot een schorsing dan wel verwijdering, is niet gebleken. Verweerster heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat klaagster dusdanig maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag heeft vertoond, dat haar dochter als gevolg daarvan niet langer op school kon worden toegelaten. Het opleggen van een dermate zware maatregel van schorsing in afwachting van de voorgenomen verwijdering is gezien deze omstandigheden niet redelijk. De school had voorts het door klaagster ingediende bezwaar tegen de schorsing en voorgenomen verwijdering in behandeling moeten nemen. Dit klachtonderdeel is eveneens gegrond.
Bij een schorsing in verband met een voornemen tot verwijdering blijft de onderwijskundige relatie met de leerplichtige leerling intact zodat de school maatregelen dient te nemen om te voorkomen dat de geschorste leerling een leerachterstand oploopt. In casu heeft de school voldoende maatregelen genomen en inspanningen geleverd teneinde klaagsters dochter in staat te stellen haar huiswerk en toetsen te kunnen maken. Dat het onderwijs op afstand heeft bijgedragen aan het doubleren van dochter volgt in ieder geval niet uit de door haar behaalde resultaten. Dit klachtonderdeel is ongegrond.