Datum uitspraak: 24-02-2021
Nummer uitspraak: 109475
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft sinds zijn start op de school een hoog en structureel verzuim. Daarvan was ook sprake op de basisschool.
De leerling is in 2 havo twee keer blijven zitten en vervolgens afgestroomd naar 3 vmbo-tl. Ook in dat jaar blijft de leerling zitten. Desondanks bevordert de school de leerling naar 4 vmbo-tl, omdat de leerling zo het thuiszitterstraject kan blijven volgen. 
Volgens de vader is sprake van signaalverzuim vanwege de problematische scheiding van de vader en zijn ex-partner. De vader meent dat de school onvoldoende onderkent dat sprake is van onderliggende problematiek, waarvoor hulp ingeschakeld moet worden. Daarom meent hij dat de school een melding bij Veilig Thuis had moeten doen, waar de vader ook diverse keren om heeft gevraagd. 
De vader klaagt ook over de bevordering, de betrokkenheid van de zorgcoördinator en het leerlingdossier. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor wat betreft de betrokkenheid van de zorgcoördinator en het niet consulteren van Veilig Thuis. De klacht over de inhoud van het leerlingdossier is niet-ontvankelijk. 
Voor het overige is de klacht ongegrond. 

Toelichting
Vanaf 1 januari 2019 moeten scholen een afwegingskader toevoegen aan hun meldcode. Dit afwegingskader helpt bij het wegen van de vermoedens van kindermishandeling en bij de beslissing om al dan niet een melding te doen bij Veilig Thuis.
Onderdeel van de stappen in de meldcode is dat een school moet beoordelen of er sprake is van een vermoeden van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid. In het afwegingskader is opgenomen dat het doen van een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is in alle gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid. Onder structurele onveiligheid wordt verstaan: minderjarigen die een hoog schoolverzuim hebben. 
Gelet op het jarenlange hoge verzuim van de leerling had de school gezien het afwegingskader op zijn minst Veilig Thuis moeten consulteren over de situatie van de leerling. Een school kan ook anoniem advies vragen aan Veilig Thuis. De duur en de hoogte van het verzuim was voor de school wel aanleiding om verschillende interventies te plegen om de leerling weer in een leerritme te krijgen. Echter, bij het uitblijven van voldoende effect en voortduren van het verzuim had de school op zijn minst Veilig Thuis om advies moeten vragen.