Datum uitspraak: 25-11-2020
Nummer uitspraak: 109181
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De rechtbank bepaalt dat de moeder het ouderlijk gezag over het kind zal uitoefenen. De school bericht de vader dat hem geen informatie meer zal worden geven over zijn dochter, omdat haar belang zich verzet tegen informatieverstrekking. De vader dient daarover een klacht in. 
 
Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.
 
Toelichting
Op grond van artikel 1:377c BW is een school verplicht om informatie te geven aan een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, als de ouder daarom vraagt. Op deze regel zijn twee uitzonderingen:
- de informatie wordt door de school niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde manier aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken.
- de informatie wordt door de school niet verstrekt als het belang van het kind zich daartegen verzet.
De school heeft onderzoek verricht naar de feiten en omstandigheden die zij nodig had om te komen tot het besluit om al dan niet informatie te verstrekken. De uitkomst van het onderzoek is dat het belang van de leerling in de weg staat aan het verstrekken van informatie aan de vader. De school heeft het besluit deugdelijk onderbouwd.