Datum uitspraak: 11-05-2021
Nummer uitspraak: 109657
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling heeft na een schorsing enige tijd onderwijs gevolgd op een andere basisschool dan waar hij stond ingeschreven. De basisschool van inschrijving heeft als schooladvies vmbo-k gegeven, op een vso-school. Ouders stellen dat zij niet eerder dan bij het ontvangen van het aanmeldformulier voor het voortgezet onderwijs ervan op de hoogte raken dat het schooladvies mede vso inhoudt. Zij kunnen zich hier niet in vinden. Als gevolg van dit advies kunnen ouders geen passende reguliere school voor hun zoon vinden. Zij verwijten de basisschool dat deze niet heeft meegewerkt aan het vinden van een (nieuwe) school voor voortgezet onderwijs voor hun zoon.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
De klacht over het schooladvies is buiten de verjaringstermijn van een jaar ingediend en daarmee te laat ingediend. Ouders zijn voor dit deel van de klacht kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. De Commissie zal de klacht over het schooladvies daarom niet inhoudelijk behandelen. 
De basisschool heeft in beginsel geen actieve rol in het vinden van een vervolgschool als een leerling eind groep 8, na het doorlopen van de basisschool, een definitief schooladvies heeft gekregen. Het is aan de ouders om de leerling aan te melden op een middelbare school. Alleen in bijzondere gevallen kan er reden bestaan om van de school een proactieve houding te verwachten in het proces van het vinden van een middelbare school. Daarvan is de Commissie niet gebleken. De Commissie heeft op grond van de stukken en de verklaring van partijen niet kunnen vaststellen dat de school (of het schoolbestuur) niet heeft willen meewerken aan plaatsing van de leerling op een school voor voortgezet (regulier) onderwijs.