Datum uitspraak: 07-06-2021
Nummer uitspraak: 2021000430
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Vanwege de coronapandemie besluit het kabinet op 14 december 2020 dat de scholen met ingang van 16 december 2020 dichtgaan en dat het onderwijs (online) op afstand moet worden verzorgd. Op 3 februari 2021 deelt de Minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aan de scholen en schoolbesturen mee dat het kabinet heeft besloten dat de basisscholen per 8 februari 2021 weer open gaan en op school onderwijs aan leerlingen dienen te verzorgen. Een vader klaagt erover dat de school van zijn zoon heeft besloten op een latere datum open te gaan dan landelijk is bepaald. Volgens de vader is dit in strijd met het landelijke beleid van de overheid.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond. 

Toelichting
Ten behoeve van de opening van scholen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een servicedocument opgesteld. In het servicedocument is opgenomen dat de school open is tenzij het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of de school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
Op de school was geen sprake van een situatie die genoemd is als uitzondering in het servicedocument. De school moest dan ook in beginsel open. De praktische invulling moest veilig, verantwoord en haalbaar zijn. De argumenten die de school heeft aangevoerd ter onderbouwing van het besluit om de school nog niet te openen, zijn met name gelegen in de beperking van het aantal reisbewegingen. De Commissie begrijpt de zorgen van de school en het personeel over het coronavirus en wil hieraan, evenals aan wat er bij de uitvoering van een beslissing tot heropening komt kijken, niets af doen. Echter, niet is gebleken dat de aangedragen redenen vallen onder de uitzonderingen genoemd in het servicedocument. Dit vloeit ook voort uit het zeer dringende advies van de Onderwijsinspectie om de school wel te openen.

Trefwoorden: