Datum uitspraak: 09-05-2022
Nummer uitspraak: 2022005215
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit in een vwo extra brugklas van een school voor voortgezet onderwijs. De ouders van de leerling klagen erover dat de leerling in de bovenbouw van zijn basisschool niet in de plusklas van de school is geplaatst. Dit was door de leerkracht beloofd aan hun zoon. Hun zoon had de hoogste cito-scores en de juiste motivatie voor de plusklas. Volgens de ouders hebben de leerkrachten niet duidelijk gemaakt waarom hij niet mocht deelnemen aan de plusklas. Dit heeft het zelfvertrouwen van hun zoon geschaad. 
De ouders hebben ook geklaagd over de handelwijze van de school rond het pesten van hun andere zoon. Een voorzitter van de Commissie heeft de ouders in deze klacht kennelijk niet-ontvankelijk verklaard omdat die klacht te laat is ingediend.  

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Een school heeft een onderwijskundige en pedagogische vrijheid om een eigen invulling te geven aan haar onderwijsaanbod. Een school mag dus zelf bepalen welke eisen zij stelt aan de toegang tot een plusklas. De school heeft duidelijk onderbouwd waarom het bieden van verrijkingsstof in de klas beter was voor de leerling dan deelname aan een plusklas. De leerling was perfectionistisch en had de nabijheid nodig van zijn eigen leerkracht. De school heeft dit meerdere keren besproken met de leerling en zijn ouders. De Commissie heeft ook niet kunnen vaststellen dat er sprake was van een toezegging dat de leerling mocht deelnemen aan de plusklas.