Datum uitspraak: 17-12-2021
Nummer uitspraak: 2021009934
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De mentor heeft een gesprek met klaagster over haar zoon willen voeren. Het lukte niet om contact te krijgen en de mentor heeft toen de zoon hierover benaderd. De moeder meent dat de mentor hierin te ver is gegaan. Zij zou privacy van de moeder hebben geschonden, snerende opmerkingen gemaakt hebben tegen de zoon en er zou gedreigd zijn met huisbezoek. Ook heeft de school volgens de moeder niet conform het verzuimprotocol gehandeld en zijn de verzuimuren van de zoon niet juist vastgesteld. Een voorzitter van de Commissie heeft de klacht van de moeder over het ongedaan maken van het ontwikkelingsperspectief kennelijk niet-ontvankelijk verklaard, omdat deze buiten de verjaringstermijn was ingediend. De andere klacht heeft de Commissie wel in behandeling genomen.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Er is niet gebleken dat de mentor ontoelaatbaar druk heeft uitgeoefend op de moeder of haar zoon. Van privacy schending is geen sprake. De mentor heeft vragen over het werk van de moeder gesteld, omdat zij wilde weten of het werk belemmeringen zou kunnen opwerpen voor het maken van een afspraak. Ook is niet gebleken dat de mentor snerende opmerkingen heeft gemaakt. Er is niet gedreigd met huisbezoek, de optie van huisbezoek is alleen genoemd. Fouten rond verzuim(registratie) zijn evenmin gebleken.