Datum uitspraak: 05-11-2013
Nummer uitspraak: 105668
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Partijen zijn het erover eens dat er vanuit de school aan het AMK/BJZ, informatie is verstrekt zonder dat klager daarvan op de hoogte was. De school had klager op de hoogte moeten stellen van het verstrekken van informatie aan het AMK/BJZ. Niet is gebleken dat de verstrekte informatie onjuist was. Klachtonderdeel deels gegrond. Klager heeft ter zitting verklaard dat hij over de vorderingen/leerprestaties van zijn zoons altijd correct is geïnformeerd. Ten aanzien van de informatievergaring/-verstrekking over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen had de school ten tijde van het indienen van de klacht de zaken nog niet (voldoende) op orde. Klachtonderdeel deels gegrond. De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat de dossiers van de kinderen onvolledig waren. Aangaande het tijdstip van verstrekking heeft de school met zoveel woorden erkend dat de leerlingdossiers eerder verstrekt hadden kunnen worden. Klachtonderdeel deels gegrond. Uit de contactjournaals van BJZ is niet gebleken dat de school het besluit heeft genomen dat de kinderen van klager niet meer welkom waren op school. Het verzoek van klager tot verwijdering van foto's en de namen van zijn kinderen uit publicaties en van de website van de school was gekoppeld aan het niet meer welkom zijn van de kinderen op de school. Aangaande de persoonlijke eigendommen van de kinderen is niet gebleken van een weigering of nodeloze vertraging van school om deze te retourneren. Klachtonderdeel ongegrond. De klacht over het schoolgebouw wordt als ingetrokken beschouwd.