Datum uitspraak: 22-04-2021
Nummer uitspraak: 109689
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een gescheiden vader zonder ouderlijk gezag verzoekt de school van zijn zoon om kopieën van schoolrapporten, uitnodigingen voor rapportbesprekingen en informatie over bijzondere kwesties als pesten en ziekte. De school wijst het verzoek af en verwijst daarbij naar de informatieregeling die de rechtbank voor de vader en zijn ex-echtgenote heeft vastgesteld. Op grond van die regeling moet de ex-echtgenote klager informeren over de schoolprestaties van hun zoon. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor wat betreft het verzoek om (kopieën van) de schoolrapporten van de leerling. Voor het overige is de klacht ongegrond. 

Toelichting 
Een school is verplicht om informatie te geven aan een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, als de ouder daarom vraagt. Op deze regel gelden twee uitzonderingen. In dit geval is de tweede uitzondering relevant: de informatie wordt door de school niet verstrekt als het belang van het kind zich daartegen verzet.
De rechtbank heeft bepaald dat de moeder de vader moet informeren over de schoolvorderingen van hun zoon, waaronder de door hem behaalde cijfers. Uit de uitspraken van de rechtbank valt op te maken dat het belang van de leerling zich er blijkbaar niet tegen verzet dat de vader via de moeder informatie krijgt over de schoolprestaties van zijn zoon. Uit de belangenafweging van de school had dan duidelijk moeten worden waarom het belang van de leerling zich er wel tegen verzet dat de school dezelfde informatie rechtstreeks aan de vader verstrekt. De school heeft deze duidelijkheid niet verschaft. In zoverre is de gemaakte belangenafweging niet zorgvuldig.