Datum uitspraak: 11-07-2012
Nummer uitspraak: 105389
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klager klaagt erover dat de voormalige leerkracht van zijn zoon zich partijdig heeft opgesteld ten gunste van de ex-partner van klager door in overleg met haar verslagen op te stellen voor het leerlingdossier en Bureau jeugdzorg/AMK, die een onvolledig en eenzijdig beeld laten zien. De leerkracht heeft klager niet geïnformeerd over deze verslagen.
De school zal te allen tijde moeten zien te voorkomen partij te worden in een echtscheidingsconflict en zal ook alle schijn van partijdigheid dienen te vermijden. Als het AMK/BJz school om informatie verzoekt dan mag deze verstrekt worden zonder voorafgaande toestemming van de ouders omdat van de school onafhankelijkheid wordt verwacht bij het verstrekken van de informatie. Wel behoren de ouders vooraf te worden geïnformeerd indien de school gevraagd of ongevraagd contact opneemt met het AMK/BJz, tenzij de veiligheid van het kind of die van een ander in het geding is, of wachten als gevolg van een urgente kwestie onverantwoord is. Als er informatie wordt verstrekt dan is het van belang dat de status (feiten, opvattingen, vermoedens) van de informatie die wordt verstrekt, duidelijk naar voren wordt gebracht zodat het AMK/BJz daar rekening mee kan houden bij haar onderzoek.
De klacht over partijdigheid is in zoverre gegrond dat verweerster de schijn van partijdigheid op zich heeft geladen. De opgestelde verslagen bevatten informatie die op onderdelen onvoldoende objectief en onvoldoende feitelijk is en klager is door de leerkracht niet geïnformeerd.
Voor het overige is de klacht ongegrond.