Datum uitspraak: 08-05-2012
Nummer uitspraak: 105312
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouder klaagt erover dat de school hem geen informatie over zijn kinderen verstrekt en (onjuiste) informatie heeft verstrekt aan de advocaat van de andere ouder. Bij gezamenlijk ouderlijk gezag behoort de school beide ouders van informatie te voorzien. Slechts in uitzonderlijke situaties en wanneer het belang van de leerling zich daartegen verzet kan dit anders zijn. De afweging die de school hierin heeft gemaakt is onvoldoende zorgvuldig geweest omdat klager ook informatie van meer algemene aard, of zijn kinderen verzuimden, elders al waren ingeschreven of ziek waren, is onthouden en hem geen rapport meer werd verstrekt van een van zijn zoons. Een lijst met vragen, die de advocaat van de ex-partner van klager bij school had ingediend, is door school op diverse punten subjectief, onvoldoende feitelijk en onvoldoende verifieerbaar ingevuld en heeft bovendien niet uitsluitend betrekking op aangelegenheden waarover verweerster zich uit hoofde van haar beroep een oordeel diende te vormen. Klacht gegrond.