Datum uitspraak: 02-07-2012
Nummer uitspraak: 105378
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster klaagt erover dat de schooldirecteur zonder medeweten en zonder toestemming van klaagster, privacygevoelige informatie heeft doorgegeven aan de nieuwe school.
Voor de Commissie staat vast dat verweerster een gerechtvaardigd belang had bij het verstrekken van de telefonisch aan de directeur van de nieuwe school afgegeven informatie, omdat deze relevant is te achten voor de gezondheid en het welzijn van de zoon van klaagster en voor het overige van administratieve aard was. Voor verweerster bestond geen verplichting, noch hoefde van haar in redelijkheid verwacht te worden, dat zij klaagster hierover zou informeren, met haar zou overleggen of aan haar toestemming zou vragen.
De opmerking in het onderwijskundig rapport dat het contact tussen klaagster en de vader van haar zoon moeizaam verloopt, is voor de ontvangende school relevant om te weten, omdat deze met de situatie tussen ouders rekening dient te houden. Het opnemen van deze opmerking is derhalve gerechtvaardigd.
Toestemming van de ouders voor het verstrekken van een onderwijskundig rapport is niet vereist. Wel is het wenselijk dat een school de ouders van de leerling vooraf informeert en eventueel met hen overlegt over de inhoud van het onderwijskundig rapport. Dat dit in casu niet is gebeurd acht de Commissie gezien de omstandigheden verschoonbaar.
Klacht ongegrond.

Trefwoorden: